Pla de treball del CNIAC

El CNIAC ha elaborat i aprovat el Pla de treball pels propers anys. El pla incorpora les actuacions en curs del 2020 i les noves actuacions, i cada any es revisaràn les actuacions en curs, les finalitzades i les pendents, i s’escau, s’actualitzaran i se n’incorporaran de noves.

El Pla de treball es va elaborar a principis de gener de 2021, el CNIAC es va distribuir en quatre grups i en cadascun es va estudiar, analitzar i debatre les actuacions que es podrien dur a terme en les funcions que el Decret 200/2013 encarrega al Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya.

Posteriorment, des de la Secretaria tècnica es va fer una treball de síntesi per tal d’agrupar les actuacions que s’havien proposat i que tenien relació, i es varen distribuir entre les comissions segons les seves funcions: Comissió Permanent, Comissió de Comunicació Externa, Comissió de Comunicació Interna, Comissió de Difusió i Nous Consells i Comissió de Seguiment del Reglament de Règim Intern. Així mateix, es varen crear nous Grups de treball necessaris per dur a terme la resta d’actuacions: actuacions temporals.

En la primera Assemblea de  2021, el 18 de febrer, es va aprovar el Pla de treball i al llarg del mes de març cada Comissió ha seleccionat les actuacions que durà a terme durant aquest any, els equips i les accions necessàries, la distribució de responsabilitats i el calendari.

Deixa un comentari