Pacte per a la Infància

La signatura del Pacte per a la Infància significa un gran salt qualitatiu en les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya, un projecte ambiciós que no sols dóna eines per protegir i atendre el col·lectiu en situació de vulnerabilitat, sinó que també inclou mesures de prevenció, fomenta la participació i promociona els drets, els deures i les oportunitats de tots  els infants i adolescents. Per això, el Pacte per a la Infància a Catalunya s’ha basat en la cooperació entre l’Administració, els agents econòmics i socials, els grups parlamentaris i la societat civil. Un procés participatiu, obert, crític i sobretot amb una clara voluntat d’entesa.

Entitats, institucions i administracions en l’acte de signatura del Pacte per a la Infància
Palau de la Generalitat, 19 de juliol de 2013

Foto de grup

Després d’un ampli procés de diàleg i consens, el Govern de Catalunya, juntament amb entitats, institucions, agents econòmics i socials, entitats municipalistes i grups parlamentaris, signen el Pacte per a la Infància a Catalunya i es comprometen a complir les línies que se’n preveuen i a fer-ne un seguiment mitjançant una comissió creada per a aquesta finalitat. Aquesta visió compartida que implica el Pacte per a la Infància a Catalunya representa un avenç pel que fa al reconeixement de la infància i l’adolescència com una de les prioritats del nostre país i acorda el conjunt de reptes que cal assumir entre tots els signants durant els propers anys.

Per donar resposta a les diferents dimensions que cal abordar, el Pacte s’estructura en quatre eixos: participació social de la infància, de la inclusió social a la qualitat de vida; igualtat d’oportunitats; atenció a la infància (salut, educació i valors, família), i mitjans de comunicació.

Per garantir la participació infantil recollida com a dret a la legislació actual i fomentar el coneixement dels drets de l’infant, aquest Pacte proposa: superar la invisibilitat de la infància construint un nou ideari i una nova visió adulta on es reconegui el protagonisme en igualtat d’oportunitats que li correspon; fomentar la participació infantil des de la proximitat i als diferents entorns: família, escola, temps de lleure, activitats extraescolars, teixit associatiu, barri, mitjans de comunicació; crear i desenvolupar òrgans de representació infantil; implicar la societat en el coneixement i l’acompliment dels drets de l’infant, i recollir l’opinió dels infants i la seva participació en el disseny de les polítiques públiques.

Per assolir la igualtat d’oportunitats de tots els infants i adolescents i una societat basada en la inclusió, el document proposa: reforçar les polítiques de prevenció del risc, especialment de les situacions de pobresa; millorar el treball amb les famílies i els recursos per intervenir davant les situacions de risc; treballar per oferir a tots els infants i adolescents en situació de desemparament la mesura de protecció més adequada a les seves necessitats, així com desenvolupar les mesures de suport necessàries perquè es puguin desenvolupar en un futur com a adults autònoms i responsables.

 Acte de signatura del Pacte per a la Infància, Palau de la Generalitat, 19 de juliol de 2013

Per assegurar una infància i adolescència saludables, el Pacte proposa: implementar programes de salut globals i integrals, treballant des de la prevenció, l’atenció precoç, el seguiment adequat, la sensibilització i la formació dels professionals; reforçar la prevenció dels problemes derivats d’estils de vida o conductes; promoure la xarxa de salut mental; donar suport als infants amb malalties cròniques o de llarga durada; considerar els maltractaments infantils un problema de salut pública a abordar de forma transversal; conscienciar la societat perquè actuï amb responsabilitat en relació amb el maltractament infantil fent visible el nombre d’infants que pateixen aquesta causa, i evitar la victimització secundària.

Per treballar en relació amb l’educació i els valors, el Pacte proposa: garantir el dret a l’educació més enllà del dret a l’escolarització, fomentant el lleure, el joc i la participació en activitats socials, culturals i artístiques; promoure l’educació emocional i la formació en ciutadania i convivència, potenciar el paper socioeducatiu de tots els agents i reforçar el vincle entre ells, coresponsabilitzant-se de tot el procés educatiu dels infants i adolescents.

Per donar suport a la família com a institució afectiva, educadora i transmissora de valors que promou el desenvolupament de l’infant i com a institució important i central de la nostra societat, el Pacte proposa: promoure polítiques transversals i integrals de suport a les famílies; protegir i acompanyar les famílies en tota la seva diversitat i en qualsevol moment del seu cicle vital, així com donar el suport integral i l’acompanyament necessari als pares i mares en la seva tasca educativa; donar suport a les famílies en funció de la seva renda, i en especial a les nombroses i monoparentals i les que estan en risc de vulnerabilitat; promoure polítiques de suport a la natalitat, afavorir la conciliació de la vida personal, professional, familiar i escolar per garantir el temps compartit com a element clau de benestar i promoure les relacions i la solidaritat intergeneracional.

Per treballar en relació amb els mitjans de comunicació, el document proposa: garantir accions perquè es faci un tractament adequat de les informacions que afecten els infants, vetllar per una influència positiva de la publicitat sobre els valors i el consum responsable; instar a l’autoregulació dels professionals i les empreses de comunicació; fomentar la igualtat d’oportunitats en l’accés als mitjans i les tecnologies; protegir l’ús correcte de la identitat digital dels menors d’edat; incorporar una imatge realista i positiva dels infants i adolescents incidint en els hàbits saludables; proporcionar-los continguts adequats; educar els infants i adolescents per ser responsables amb mesures d’autocontrol i de gestió del temps, i coresponsabilitzar les famílies i la resta de la comunitat socioeducativa en l’educació mediàtica dels infants.

Finalment, per a la millora del sistema d’informació i avaluació de les polítiques envers la infància i l’adolescència, el Pacte incorpora la creació d’un índex de desenvolupament infantil i la introducció d’una avaluació d’impacte d’infància previ a les propostes de disposicions.

Els sotasignats es comprometen a donar compliment al contingut del Pacte per a la Infància a Catalunya i signen aquest document en senyal de conformitat.

Palau de la Generalitat (Barcelona), 19 de juliol de 2013

______________________________________________________

Signants del Pacte per a la Infància

Entitats, organitzacions i institucions

Col·legis professionals

Agents socials i econòmics

Representants d’administracions locals

Grups parlamentaris

Generalitat de Catalunya


Entitats, organitzacions i institucions

[tornar ▲]


Col·legis professionals

[tornar ▲]


Agents socials i econòmics

[tornar ▲]


Representants d’administracions locals

[tornar ▲]


Grups parlamentaris

[tornar ▲]


Generalitat de Catalunya

[tornar ▲]