Parlament de Catalunya: Comissió de la Infància

El 19 de gener de 2012, el Parlament de Catalunya, en sessió parlamentària, va aprovar la Resolució 412/IX del Parlament de Catalunya, per la qual es crea la Comissió de la Infància.

El 10 de desembre de 1981, a proposta de la Comissió de Política Social, el Parlament de Catalunya aprovava la Resolució 37/1 del Parlament de Catalunya sobre els drets de la infància[1], recollint l’esperit de la Declaració dels drets de l’Infant aprovada unànimement per l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 20 de novembre del 1959, la qual desenvolupava el caràcter social dels drets dels infants.

El 18 de març de 1991 el Parlament de Catalunya aprova la Resolució 194/III sobre els drets de la infància[2] a proposta de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,  Aquesta resolució, tenint presents la Declaració dels drets de l’Infant, del 20 de novembre de 1959, la Resolució 37/I del Parlament de Catalunya, sobre els Drets de la Infància, del 10 de desembre de 198 1, i la Convenció sobre els drets de l’Infant, adoptada per 1’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, proposa els principis que han de regir les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya, en base als dels drets socials, polítics, econòmics i culturals que contempla la Convenció sobre els drets de l’Infant.

La Resolució 412/IX aprovada el 19 de gener de 2012 estableix el següent respecte la Comissió de la Infància:

a) L’objectiu de la Comissió és aconseguir que la perspectiva d’infància es tingui en compte en qualsevol actuació del Parlament per a afavorir l’aplicació efectiva de la Convenció sobre els drets de l’infant. Amb aquest objectiu, la Comissió té la comesa de:

Primer. Impulsar la realització d’estudis sobre la situació de la infància a Catalunya.
Segon. Proposar mesures per a la sensibilització social dels drets de l’infant.
Tercer. Orientar de manera eficaç la participació dels infants en la vida ciutadana, mitjançant la proposta de les mesures corresponents.
Quart. Vetllar pel desplegament reglamentari de la normativa d’infància.

b) La Comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari i pot acordar que hi assisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats dedicades a l’àmbit de la Comissió.
c) La regulació de la Comissió s’ajusta a les disposicions del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.
d) El període de vigència de la Comissió és el corresponent a la novena legislatura.
e) La Comissió pot redactar un informe final i elevar-lo, si escau, a l’aprovació del Ple, d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament.

De llavors ençà, en cada legislatura s’ha aprovat la constitució d’una Comissió de la Infància: Resolució 5/XI del Parlament de Catalunya, de creació de comissions parlamentàries (2016)

[1] Resolució 37/1 del Parlament de Catalunya sobre els drets de la infància, pàg. 1991.
[2] Resolució 194/III sobre els drets de la infància, pàg. 16485