La representació

El CNIAC sovint és convidat a participar en actes, jornades, etc així com a formar part en altres òrgans o institucions. Els membres del consell escullen les persones que hi participaran, ja sigui de manera puntual o de manera permanent,

Les persones designades hi participen en representació del CNIAC i després de cada trobada han d’informar als òrgans del consell sobre els assumptes tractats i els acords presos, així com les tasques encarregades al consell, si n’hi han.