Els Vocals de l’Assemblea

El CNIAC escull els membres que formaran part dels òrgans de la Presidència, les Vicepresidències Infantil i Adolescent, el Secretariat i la Comissió Permanent. La resta de membres del CNIAC ocupen el càrrec de Vocals de l’Assemblea.

Com a Vocals de l’Assemblea són membres del CNIAC per un període de dos anysrenovables per dos anys més només una sola vegada, si no són escollits per a altres òrgans del CNIAC. Així, un o una vocal d’un Consell de participació territorial que ocupi un càrrec en altres òrgans del CNIAC i ocupi el càrrec de Vocal de l’Assemblea, ho pot ser per un període màxim de quatre anys.

Reunions

Els Vocals assumeixen el compromís d’assistir a totes les reunions on són convocats i, si no hi poden assistir, la seva absència ha de ser justificada i comunicada amb prou antelació a la Secretaria del CNIAC.

Funcions

Són funcions dels Vocals:

  • Representar el seu Consell territorial de participació en el CNIAC.
  • Dur a terme les tasques que ha assumit i, si li cal, demanar suport a la Comissió permanent.
  • Participar a les reunions que es convoquin i confirmar amb prou antelació l’assistència a la Secretaria del CNIAC, que és qui convoca. La família del vocal ha de confirmar-ho també a la Secretaria Tècnica (cniac.dso@gencat.cat).
  • Estar connectat amb els altres vocals, mirar el correu electrònic quinzenalment com a mínim. i participar en els fòrums (o grups de WhatsApp) que hi hagi.
  • Portar al seu Consell territorial de participació la informació després de cada trobada del CNIAC.
  • Recollir informacions, propostes i peticions del Consell territorial de participació per aportar-les al CNIAC.