Assemblea del CNIAC

L’Assemblea és l’òrgan de màxima representació del CNIAC i està integrada pels càrrecs següents:

  • Presidència honorífica
  • Presidència
  • Vicepresidència infantil i Vicepresidència adolescent
  • Secretariat
  • Vocals representants de Consells de participació territorial

Els infants i adolescents vocals són escollits pels infants i adolescents del Consell de participació territorial del qual formen part i representen el seu Consell davant el CNIAC. Escullen per votació els infants i adolescents que ocuparan la presidència, la vicepresidència infantil i la vicepresidència adolescents, el sercretaria i la resta de membres de la Comissió Permanent (CP), i valoren i aproven les propostes que es presenten a l’Assemblea.

L’Assemblea es reuneix cada dos o tres mesos; anualment es fa una assemblea extraordinària, de tres dies de durada, en una casa de colònies. En l’Assemblea es treballa de dues maneres: grups de treball, que duen a terme projectes temporals o Comissions, les quals són fixes.