L’Assemblea

L’Assemblea és l’òrgan de màxima representació del CNIAC, pot estar formada per un màxim de 100 persones i està integrada pels càrrecs següents:

 • Presidència honorífica
 • Presidència
 • Vicepresidència infantil i Vicepresidència adolescent
 • Secretariat
 • Vocals de l’Assemblea

Els membres de l’Assemblea són escollits per un període de dos anys i renovables per dos anys més només una sola vegada. Així, un o una vocal d’un Consell de participació territorial pot ser membre del CNIAC per un període màxim de quatre anys.

Tots els membres de l’Assemblea escullen per votació els infants i adolescents que ocuparan els càrrecs de la Presidència, la Vicepresidència infantil i la Vicepresidència adolescents, el Secretariat, que integraran la Junta, i els membres de la Comissió Permanent (CP). Els membres que no ocupen un d’aquests càrrecs ocupen el càrrec de Vocals de l’Assemblea.

Sessions de treball

L’Assemblea es reuneix cada dos o tres mesos i fa una assemblea extraordinària anual, de tres dies de durada, en una casa de colònies. En l’Assemblea es valoren i aproven les propostes que s’hi presenten i es treballa de dues maneres: grups de treball, que duen a terme projectes temporals o Comissions, les quals són permanents.

Funcions 

Són funcions de l’Assemblea:

 • Escollir la Presidència, la Vicepresidència infantil i la Vicepresidència adolescents, el Secretariat, que integraran la Junta.
 • Escollir els membres de la Comissió Permanent: 5 infants i 5 adolescents.
 • Fixar les línies de treball que durà a terme el CNIAC.
 • Aprovar el Pla de treball de la Comissió Permanent.
 • Crear i designar els membres dels Grups de treball a proposta de la Comissió Permanent.
 • Redactar, aprovar i modificar el Reglament de règim intern del CNIAC.

 

foto1
CNIAC, febrer 2020