Taula Nacional de la Infància de Catalunya

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya (constituïda el 7 de febrer de 2014), juntament amb les Taules Territorials d’Infància i les Taules Locals d’Infància, recollides en l’article 26 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, es configuren com a òrgans col·legiats amb l’objectiu de potenciar, coordinar, impulsar i promoure les polítiques públiques d’infància arreu del territori mitjançant la participació de les administracions i les institucions implicades en polítiques públiques d’infància i adolescència a Catalunya. Regulades en el Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància, les funcions de les taules formen part de l’àmbit competencial que estableix l’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que determina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials i de promoció de les famílies i de la infància..

Acte de constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
Palau de Pedralbes, 7 de febrer de 2014

Acte de constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya | Plenari, 7 de febrer de 2014

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’estructura en Ple, Comissió tècnica, Grups de treball i Taules Territorials d’Infància. Entre d’altres, les funcions que el Decret 250/2013 atribueix a la Taula Nacional de la Infància de Catalunya són:

a) Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant, anualment, els objectius operatius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.
b) Coordinar les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència i també en la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.
c) Promocionar i coordinar, en l’àmbit territorial corresponent, la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals.
d) Coordinar tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l’educació, la salut, els serveis socials, la seguretat, el treball, la justícia, la joventut i les dones, quan l’exercici de les competències respectives afecti la infància i l’adolescència del territori.
e) Establir la coordinació necessària amb l’Observatori dels Drets de la Infància.
f) Establir la coordinació necessària amb l’adjunt o l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència del Síndic de Greuges.

Les Taules Territorials d’Infància, organitzades territorialment a l’entorn de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, són òrgans interns de la Taula Nacional de la Infància i desenvolupen les directrius que estableix la Taula Nacional en el seu àmbit territorial respectiu. S’estructuren com la Taula Nacional en Ple, Comissió tècnica i Grups de treball.

Les Taules Territorials d’Infància de Catalunya

Taula Territorial d’Infància  de Barcelona (Barcelona)
Plenari, 14 de maig de 2015

Taula Territorial d’Infància  de Tarragona (Tarragona)
Plenari, 4 de juny de 2015
Acte del Ple per a la constitució de la Taula Territorial d'Infància de Barcelona 2015-06-04-12.43.12_2
Taula Territorial d’Infància de Girona (Girona)
Plenari, 15 de juny de 2015
Taula Territorial d’Infància de la Catalunya Central (Manresa)
Plenari, 17 de juny de 2015
2015-06-15-17.19.54 2015-06-17-12.11.45_2
Taula Territorial d’Infància de l’Alt Pirineu i Aran (Tremp)
Plenari, 25 de juny de 2015
Taula Territorial d’Infància de Lleida (Lleida)
Plenari, 25 de juny de 2015
2015-06-25-12.19.07 2015-06-25-17.21.33_2
Taula Territorial d’Infància de les Terres de l’Ebre (Tortosa)
Plenari, 1 de juliol de 2015
P1080999

4 Comments

  1. Pingback: Es constitueix la Taula Nacional de la Infància – El bloc de Plataforma Educativa

  2. Pingback: Pla d'Inclusió Social de l'Alt Empordà | 25è aniversari Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides

  3. Pingback: Els drets de l’infant per a un món millor | Tribuna d'educació

  4. Pingback: Los derechos del niño para un mundo mejor | Tribuna d'educació

Comments are closed.