Observatori dels drets de la infància

L’Observatori dels Drets de la Infància és l’òrgan col•legiat assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria dels drets de la infància a Catalunya, mitjançant la participació d’entitats públiques i privades que treballen en el camp de la infància i l’adolescència i de persones expertes en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

Constituït el 25 de juliol de 2007, té com a missió contribuir al foment i respecte dels drets reconeguts als infants per l’ordenament jurídic intern i per les normes internacionals, i vetllar perquè l’exercici d’aquests drets es garanteixin.

L’Observatori s’organitza mitjançant un Ple, una Comissió permanent i Grups de treball.

El Ple
És l’òrgan superior integrat per totes les persones que formen l’Observatori, composat per presidència, vicepresidència, secretaria i vocalies.

– Presidència, persona titular del departament competent en matèria d’infància.
– Vicepresidència, persona titular de la Secretaria d’Infància i Adolescència
– Secretaria, persona adscrita a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
– Vocalies:

– La persona titular de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania.
– La persona titular de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
– La persona titular de la Direcció de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.
– Una persona designada i en representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
– La persona responsable de la unitat de suport als joves tutelats i extutelats.
– Una persona en representació dels organismes, departaments i unitats
directives següents, designada per la persona titular de l’òrgan respectiu:

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
Institut Català de les Dones.
Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya.
Departament competent en matèria d’educació.
Departament competent en matèria de justícia.
Departament competent en matèria de salut.
Departament competent en matèria de treball.
Departament competent en matèria de participació.
Secretaria de Joventut.
Secretaria per a la Immigració.

– Una persona designada i en representació de cada una de les entitats i òrgans següents:

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
Col·legi de Diplomats en Treball Social i assistents socials de Catalunya.
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
Societat Catalana de Pediatria.
Consell Nacional de Dones de Catalunya

– Dues persones designades i en representació de dues associacions de mares i pares d’alumnes, escollides, entre les que formen part del Consell Escolar de Catalunya, per la persona titular del competent en matèria d’infància.
– Fins a deu persones en representació d’entitats privades, l’actuació social de les quals estigui relacionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l’àmbit de la infància. Aquestes entitats són designades per la persona titular del competent en matèria d’infància.
– Fins a un màxim de catorze persones expertes en l’àmbit de la infància, designades per la persona titular del competent en matèria d’infància.

Comissió permanent
És l’òrgan encarregat d’executar les decisions del ple i coordinar les reunions i tasques dels grups de treball que s’aprovin. Està presidida per la persona titular de la vicepresidència de l’Observatori dels Drets de la Infància i està integrada per dotze vocals del ple, que s’han d’escollir per majoria absoluta de les persones que hi formen part, i renovables cada dos anys des de la seva designació.

Grups de treball
El ple i la comissió permanent poden acordar la creació de grups de treball per a l’estudi de qüestions concretes relacionades amb les funcions a desenvolupar i designar els membres de l’Observatori que hi hagin de formar part.

Funcions de l’Observatori dels drets de la Infància
a) Promoure l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació i de reconeixement dels drets reconeguts a la infància per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant de 20 de desembre de 1989, la Resolució 194/III, de 7 de març de 1991, del Parlament de Catalunya, sobre els drets de la infància i la Llei 14/2010 dels drets i de les oportunitats en la infància i l’adolescència.

b) Assessorar als Departaments de l’Administració de la Generalitat en matèria de drets de la infància.

c) Promoure actuacions adreçades a afavorir el respecte dels drets de la infància i la defensa de la infància en situació d’especial vulnerabilitat i emetre recomanacions en aquest sentit.

d) Informar sobre l’adequació de l’ordenament jurídic a les necessitats de la infància i proposar l’adopció de noves regulacions o la modificació de les existents.

e) Formular propostes d’actuacions a l’organisme competent de la Generalitat en matèria de protecció de menors en relació amb les actuacions adreçades a l’atenció de la infància.

f) Aquelles altres que li encomani la persona titular del departament al que està adscrit.

Marc normatiu
Decret 129/2006, de 9 de maig, de l’Observatori dels Drets de la Infància
Decret 234/2008, de 2 de desembre, de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de l’Observatori dels Drets de la Infància