El Consell

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) és un òrgan col·legiat consultiu i de participació infantil i adolescent de la Generalitat de Catalunya que representa els interessos i els punts de vista dels infants i els adolescents de Catalunya i vetlla pels seus drets.

El funcionament del CNIAC és el mateix que qualsevol altra òrgan col·legiat de la Generalitat de Catalunya. El CNIAC es regeix, també, pel decret de la seva creació: Decret 200/2013, i pel seu reglament de règim intern.

Participació (qui en forma part?)

En formen part infants i adolescents de 8 a 17 anys, amb autorització dels seus pares, que han estat escollits pels Consells territorials d’infants i adolescents del qual formen part. Els membres de l’Assemblea que compleixin l’edat de divuit anys deixaran de ser membres en la propera assemblea ordinària del CNIAC.

Quan un Consell de participació territorial escull un membre perquè participi en el CNIAC el Consell ha de manifestar per escrit la voluntat de formar part del CNIAC i cadascun dels membres que ha escollit ha de presentar un document signat, amb el vistiplau dels pares o tutors, on manifesta la voluntat de ser membre del CNIAC i de participar-hi activament. Així passa a ser membre de l’Assemblea del CNIAC

Composició (com s’organitza?)

El CNIAC està composat pels següents òrgans: l’Assemblea i la Presidència, les Vicepresidències, el Secretariat i la Comissió Permanent, i tots els membres de l’Assemblea poden ser escollits pels òrgans de la Presidència, les Vicepresidències, el Secretariat i la Comissió Permanent.

La Presidència, les Vicepresidències i el Secretariat formen la Junta.

El CNIAC pot convidar a les seves reunions aquelles persones que consideri convenient per debatre o assessorar sobre temes concrets.

Missió (què vol aconseguir?)

 • Donar l’oportunitat de participar activament als infants i als adolescents de Catalunya.
 • Millorar les seves condicions de vida i els mecanismes de participació infantil dels infants i els adolescents de Catalunya.
 • Demostrar la capacitat dels infants i adolescents per exercir els drets de ciutadania i de participació democràtica, en especial.
 • Millorar la visió social dels infants i els adolescents i fer visibles les seves aportacions a la societat

Funcions (què ha de fer?)

Les funcions principals del CNIAC, a més de representar els interessos i opinions dels infants i adolescents de Catalunya són:

Proposar i Promoure

 • Fer propostes als organismes que treballen pels infants i adolescents sobre qüestions que els afectin, per a millorar les seves condicions de vida i els mecanismes de participació dels infants i els adolescents en la societat.
 • Proposar informes, estudis, iniciatives i projectes d’interès nacional sobre aspectes relacionats amb la infància i l’adolescència. Prioritzar estudis de l’impacte que aporta la participació d’infants i adolescents, en especial la seva participació democràtica.
 • Promoure la creació de Consells de participació d’infants i adolescents.
 • Fer propostes per promoure l’associacionisme infantil i adolescent, la participació democràtica dels infants i adolescents i les relacions entre entitats infantils.
 • Proposar activitats, jornades, seminaris i campanyes que facin visibles les aportacions dels infants i els adolescents a la societat.
 • Impulsar la creació d’espais i processos de participació i consulta que siguin adequats per als infants menors de vuit anys.

Valorar i Opinar

 • Valorar el compliment, per part de tothom, dels Drets de l’infant aprovats per les Nacions Unides, i col·laborar-hi
 • Valorar i supervisar els projectes d’abast nacional a Catalunya o qualsevol programa, proposta o iniciativa que afecti la vida dels infants i adolescents.
 • Rebre, dinamitzar i generar opinió i propostes entre els infants i adolescents de Catalunya sobre qüestions que els afectin i gestionar-les davant els organismes que treballen pels infants i adolescents.
 • Reflexionar sobre els mecanismes de participació en la societat de què disposen els infants i els adolescents.

Representar i Participar

 • Representar els infants i adolescents de Catalunya a nivell local, català, estatal i internacional i en altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.
 • Participar en iniciatives de cooperació infantil i adolescent a nivell internacional pel foment de la pau i el benestar social de la infància i l’adolescència.

Comunicar i Difondre

 • Difondre la tasca que realitza el CNIAC, els drets dels infants i adolescents i la seva capacitat participació democràtica i de contribució a la societat.

Les propostes del CNIAC ha de ser rebudes i contestades pels organismes públics competents,
i aquests han d’indicar les mesures adoptades o que adoptaran,
encara que les propostes del CNIAC no són vinculants

El llibre de lectura fàcil Nosaltres també fem un país millor. Tenim dret a participar i exercir la nostra ciutadania, del 2014 i reeditat el 2018, ens ajuda entendre millor el Decret 200/2013 sobre el CNIAC, la seva composició, funcions i funcionament.

CNIAC, 2015

CNIAC, 2016

Info-K, 2016