Les Comissions de treball

Les Comissions de treball són permanents, no són òrgans del CNIAC i es creen per organitzar el funcionament de l’Assemblea. Tots els membres del CNIAC han de formar part d’una Comissió de treball. Actualment, l’Assemblea s’organitza en quatre Comissions de treball, tot i que l’Assemblea en pot crear d’altres quan ho cregui necessari:

 • Comissió de Comunicació interna.
 • Comissió de Comunicació externa.
 • Comissió de Seguiment de Règim Intern.
 • Nous vocals i difusió.

Cada Comissió de treball té una persona coordinadora que ha de ser un dels Vocals infantils o adolescents de la Comissió permanent.

La Comissió s’ha de reunir un mínim de dos cops l’any i les trobades poden ser virtuals.

La feina es presenta a la Comissió permanent i a l’Assemblea.

La Coordinació de la Comissió

La persona que coordina la Comissió de treball ha de fer les funcions següents:

 • Ordenar el treball de la Comissió.
 • Convocar les reunions virtuals i les sessions presencials de treball.
 • Coordinar l’activitat i preparar materials amb el suport de la Secretaria Tècnica.
 • Recordar als membres de la Comissió la feina a fer.
 • Fer seguiment de la feina de la Comissió i dels seus membres.

Les Comissions de treball actuals

Comissió de Comunicació interna. Funcions:

 • Facilitar una bona comunicació entre els membres del CNIAC i dissenyar els instruments millors per la comunicació.
 • Fer arribar als membres del CNIAC les informacions rellevants i els acords presos en cada Assemblea i CP.
 • Penjar actes i documents en les plataformes que es facin servir per la comunicació interna.
 • Crear una Base de dades dels membres del CNIAC amb les dades personals i data d’incorporació i mantenir-la al dia.
 • Acollida dels nous vocals.
 • Enviar les cartes de benvinguda i comiat.
 • Informar als vocals sobre la convocatòria de les eleccions a càrrecs.

Comissió de Comunicació externa. Funcions:

 • Donar a conèixer el CNIAC a la societat.
 • Fer publicitat sobre què és i què fa el CNIAC.
 • Fer arribar informacions als mitjans de comunicació.
 • Establir comunicacions amb els territoris.
 • Gestió i promoció de les xarxes socials del CNIAC

Comissió de Seguiment del Règim Intern. Funcions:

 • Vetllar pel compliment del reglament de règim intern.
 • Recollir les queixes per incompliment i presentar-les a la Comissió Permanent.
 • Verificar i informar si les queixes rebudes per la Comissió Permanent són verdaderes.
 • Fer el procés d’eleccions a càrrecs i proclamar els candidats.
 • Suggerir les conseqüències de l’incompliment a la Junta.
 • Fer propostes per modificar el reglament de règim intern quan es cregui oportú.
 • Assegurar-se de que tothom entengui el reglament de règim intern.

Comissió de Difusió i creació de nous consells. Funcions:

 • Identificar els llocs on no hi ha consell i oferir informació sobre el decret.
 • Conèixer els llocs on hi ha consell territorial i donar a conèixer el CNIAC.
 • Fer promoció del CNIAC en el territori.
 • Oferir informació o facilitar la relació entre experiències per promoure la creació de nous consells.