Aspectes generals

La participació

La participació dels infants i els adolescents del CNIAC en qualsevol dels òrgans, Comissions o Grups de treball, o en qualsevol espai de participació ha ser:

  • Respectuosa amb les diferents formes d’expressió.
  • Voluntària i oberta a tothom.
  • Real i rellevant: s’han de tractar temes importants per als infants i els adolescents, i s’han de veure les transformacions que ells proposen.
  • Representativa: els seus vocals han de representar els altres infants i adolescents dels consells infantils de procedència, i no a si mateixos.
  • Inclusiva: tothom ha de tenir les mateixes oportunitats per opinar.
  • Permanent: els infants i els adolescents han de participar de manera continuada, no de forma puntual.
  • Autònoma: cadascú ha de prendre i gestionar les decisions, en funció de les seves capacitats.
  • Responsable.
  • Avaluable: s’ha d’avaluar la participació i els resultats obtinguts.

Renovació dels òrgans del CNIAC

La meitat dels membres dels òrgans del CNIAC: la Presidència, la Vicepresidència, el Secretariat, l’Assemblea i la Comissió Permanent, s’han de renovar cada any.

Despeses de desplaçament

L’assistència al CNIAC és voluntària i no es paga per assistir a les reunions, però tots els membres del Consell tenen drets a que se’ls paguin les despeses de desplaçament, degudament acreditades, necessàries per assistir a les reunions.

Mitjans electrònics

Els mitjans informàtics seran el canal preferent de comunicació i participació. Les reunions s’han de fer, si és possible, per videoconferència.