Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya

Amb motiu del Dia Mundial de la Infància i coincidint amb el 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants, el 20 de novembre de 2014 es constitueix per primera vegada el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC). El nou òrgan col·legiat és de caràcter consultiu i de participació i està format per 46 infants i joves d’entre 8 i 17 anys.

Entre les funcions del CNIAC, establertes en el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, hi ha la de representar els interessos dels infants i adolescents de Catalunya; fer propostes als organismes competents; opinar sobre aquelles actuacions que els afecten; afavorir la imatge positiva dels infants i joves; sensibilitzar la societat sobre el dret a ser escoltats i a participar; proposar informes i estudis sobre temes relacionats amb aquest col·lectiu, i fer projectes d’interès nacional relacionats amb les polítiques d’infància.

 Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya
Palau de Pedralbes, 20.11.2014

FOTO-CNIAC_reduida
El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya es va constituir públicament, després de sessions prèvies de preparació, el dia 20 de novembre de 2014 al Palau de Pedralbes, en el marc de la celebració del 25è aniversari de la Convenció dels drets de l’Infant. La creació del CNIAC s’inclou dins de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, és una de les mesures fixades al Pacte per a la Infància a Catalunya, que l’any passat van signar més de 70 entitats i organitzacions, col·legis professionals, grups parlamentaris, entitats municipalistes i agents socials i econòmics, i s’emmarca, també, en els requeriments que estableix la Convenció sobre els drets dels infants.

L’Assemblea en l’acte de constitució estava formada, inicialment, per 46 membres en representació dels consells de participació territorial que els han proposat, en previsió que s’hi vagin incorporant nous membres en representació d’altres consells de participació territorial. Així mateix, disposa de la figura de la presidència, la vicepresidència i el secretariat del Consell. Aquestes figures, juntament amb 10 vocals de l’Assemblea, formen la Comissió Permanent, que s’encarrega de coordinar les reunions i les tasques dels grups de treball.

Entre d’altres, són funcions del CNIAC recollides en el Decret 200/2013:

a) Representar els interessos i els punts de vista dels infants i els adolescents de Catalunya.
b) Fer propostes als organismes competents en matèria d’infància i adolescència sobre qüestions que afecten els infants i els adolescents i per millorar les seves condicions de vida.
c) Afavorir la visió positiva dels infants i els adolescents i contribuir a la sensibilització social envers la seva capacitat i els seus drets de ciutadania, en especial la seva participació democràtica.
d) Vetllar pel compliment i el desplegament de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant.
e) Ser receptor, dinamitzador i generador d’opinions i propostes entre els infants i els adolescents a Catalunya sobre les qüestions que els afecten.
f) Proposar informes i estudis propis sobre matèries relacionades amb la infància i l’adolescència. Afavorir especialment estudis d’impacte de les actuacions que es realitzin a favor de la participació infantil en els diversos àmbits.
g) Impulsar, desenvolupar, supervisar i avaluar projectes d’interès nacional vinculats amb les polítiques d’infància.
h) Promoure l’associacionisme infantil i adolescent i, en general, la participació democràtica, així com les relacions, la coordinació i el dinamisme entre les entitats infantils (associacions, consells locals d’infància, entre d’altres) i les adreçades a infants.