Ara que l’any s’acaba

Invoco els dies clars, ara que sé
que me’n desposseeix el temps.
No em vull
subjecte a cap designi que no pugui
sotmetre al ritme encès de les paraules.
A poc a poc, desfaig els rulls del vent.
La font degota lenta i m’acompassa
la mirada i la veu.
Tot se’n revela nou, però l’espera
m’adorm les mans. Només els ulls completen
el cicle tants de cops iniciat
i abandonat.
Propòsits?
Quins propòsits?

Miquel Martí i Pol

Polítiques integrals i transversals d’infància i adolescència a Catalunya

El passat dimarts 27 d’octubre la Taula per la infància i l’adolescència a Catalunya (TIAC), constituïda el 2007 i formada per formada per entitats dedicades a diferents vessants de l’àmbit de la infància i l’adolescència, va organitzar una jornada sobre ‘Dades i informes que afecte els Drets dels Infants’ encarada a tenir una visió més global, realista i detallada de la diversitat de situacions existents que afecten els nostres infants i els seus drets i promoure un esforç de recopilació i ordenació de dades, bo i col·laborant a la presa de consciència dels diversos actors implicats en la millora de les condicions de vida i en la promoció dels drets dels infants i adolescents al nostre país.

En la jornada es varen presentar dues ponències: Mons dels infants: dels mons coneguts pels professionals fins als mons informats pels infants, a càrrec del Catedràtic de Psicologia social de width="293"l’Institut de Recerca sobre la Qualitat de Vida de la Universitat de Girona (UdG), Ferran Casas i ‘Dades i evidències que afecten els drets de molts subconjunts d’infants: com informar, presentada Jorge Cardona, Membre del Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides i Catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de València.

Es varen intercalar dues taules: una sobre ‘Les dades de les Administracions‘ i l’altra sobre ‘Organismes, societat civil i coneixement de la realitat de la infància i l’adolescència‘.

En la jornada, la Taula Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, òrgan col·legiat per a la coordinació de les administracions en polítiques integrals d’infància i adolescència a Catalunya, que va ser convidat en una de les taules de debat, va presentar la  Ponència: Polítiques integrals i transversals en infància i adolescència.

Es varen exposar les tres línies de treball en polítiques integrals i transversals en infància i adolescència que, en el marc del desplegament del Pacte per a la Infància, s’estan duent a terme en dades sobre infància i adolescència a Catalunya, amb el propòsit de disposar d’un sistema d’indicadors en infància i adolescència. Aquestes tres línies de treball persegueixen dos tipus de dades:

· Dades que aporten informació sobre el benestar de la infància i l’adolescència a Catalunya i, per tant, de l’impacte de les polítiques públiques que es duen a terme en l’estat de benestar de la infància i l’adolescència.

· Dades que aporten informació de les actuacions realitzades per la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels seus departaments, en el marc de les polítiques sobre infància i adolescència que estan duent a terme.

Les dades sobre el benestar dels infants i adolescents a Catalunya han de contemplar dades objectives i dades subjectives, és a dir, dades proporcionades per registres administratius i altres fonts i dades proporcionades pels propis infants i adolescents. En la jornada es va esmentar l’estudi sobre (1) l’Estat de situació a la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014 i el projecte (2) d’Enquesta a la infància i l’adolescència de Catalunya. 

Les dades sobre les actuacions dels departaments en polítiques d’infància i adolescència es recullen anualment en el document (3) Planificació anual. Document que recull anualment la planificació operativa de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya, 2015 – 2018, que desplega el Pacte per a la Infància.

Consell Nacional dels Infants i Adolescents – Assemblea extraordinària

37 membres del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) varen celebrat una assemblea extraordinària el cap de setmana, 16, 17 i 18 d’octubre,  a l’Alberg Torre Ametller de Cabrera.

El CNIAC es va constituir a finals de l’any passat coincidint amb el Dia Internacional de la Infància. Format per 58 infants i adolescents entre 8 i 17 anys, el Consell té entre les seves funcions representar els interessos dels infants i adolescents de Catalunya; fer propostes als organismes competents; opinar sobre aquelles actuacions que els afecten; afavorir la imatge positiva dels infants i adolescents; sensibilitzar la societat sobre el dret a ser escoltats i a participar; proposar informes i estudis sobre temes relacionats amb aquest col·lectiu, i fer projectes d’interès nacional relacionats amb les polítiques d’infància.

Per informar d’aquesta trobada, els vocals de la comissió de comunicació externa del CNIAC han preparat una nota de premsa que reproduïm:

Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014

En la darrera sessió de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (2.07.2015) i de la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància (29.07.2015) es va presentar l’estudi sobre l’Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014. Estudi que vol reflectir a partir d’informes, dades nacionals i internacionals, dades de registres departamentals i altres estudis en quin moment es troba la infància i l’adolescència actualment a Catalunya.

L’estudi, que compte amb un resum executiu, ha d’ajudar-nos a respondre si les mesures que s’impulsen des del Govern, en aplicació de les polítiques públiques en infància i adolescència, són prou eficaces per assolir els objectius que es proposa, és a dir, a partir de la posada en marxa del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018. Compte amb les dades més actualitzades disponibles, principalment 2013 i 2014, s’actualitzarà a la meitat del quadrienni: 2017, i s’utilitzarà per a l’avaluació dels objectius estratègics del Pla d’atenció integral i com a punt de partida del proper pla integral.

Els indicadors utilitzats en l’estudi han de donar resposta a dues necessitats: d’una banda, fer una radiografia de la situació de la infància i l’adolescència de Catalunya: Estat de situació inicial i punt de partida, de l’altra, fer el seguiment i avaluació dels objectius estratègics definits en el Pla d’atenció integral a las infància i l’adolescència 2015-2018: Les actuacions de les planificacions operatives anuals estan incidint en el benestar dels infants i adolescents catalans?

Metodologia i procés d’elaboració

 • El document inclou un resum executiu de cada eix del Pacte pera la Infància i una anàlisi de context.
 • Inclou percentatges, taxes o puntuacions mitjanes, segons el fenomen d’estudi. Per al càlcul de les taxes s’utilitza principalment la població de referència de l’IDESCAT.
 • S’utilitzen variables estratificadores segons disponibilitat: sexe, grups d’edat, comarques, evolutius temporals, comparativa amb Espanya i/o Europa, classe social, etc.
 • Al final de cada indicador s’ha inclòs una anàlisis descriptiva on es remarquen aquells aspectes més interessants de les dades.
 • Per cada indicador hem establert la tendència esperada que ha de seguir en els propers quatre anys, així com la seva vinculació amb les mesures del Pla d’Atenció Integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 que han d’incidir en aquesta tendència.

El treball de recollida, anàlisi i interpretació de dades s’ha fet en quatre etapes:

 • Juny – octubre 2014: Revisió bibliogràfica. Primera definició d’indicadors. Contacte amb els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, Instituts i altres institucions, i obtenció de dades brutes.
 • Novembre 2014 – gener 2015: Anàlisi i interpretació de les dades. Explotació estadística i anàlisis dels resultats, construcció de taules, gràfics i mapes.
 • Febrer – abril 2015: Elaboració de l’informe i maquetació.
 • Maig – juny 2015: Revisió de les dades i les interpretacions per part dels Departaments i presentació de l’informe final.

FORTALESES DE L’ESTUDI

 • Recull en un únic document la situació de la infància i adolescència a Catalunya, amb una mirada integral i transversal.
 • Punt de partida per a un sistema d’indicadors d’infància i adolescència a Catalunya: estat de situació i punt de partida per a l’avaluació de polítiques públiques a la infància i l’adolescència.
 • Transforma en indicadors socials dades administratives dels  Departaments de la Generalitat no concebudes com a tals que aporten informació rellevant sobre l’estat de la infància a Catalunya i n’asseguren la disponibilitat al llarg del temps.
 • La combinació de dades objectives que descriuen una situació concreta amb dades subjectives dels infants i adolescents que aporten el seu punt de vista sobre aspectes concrets de les seves vides.
 • La comparació territorial, quan ha estat possible, amb les dades de l’Estat espanyol i de diferents països europeus.

DEBILITATS DE L’ESTUDI

 • La diversitat de les fonts d’informació amb les seves especificitats comporta que la desagregació de les dades sigui molt heterogènia segons disponibilitat, per exemple, en les franges d’edat.
 • No seguretat de disposar, en el futur, alguns indicadors utilitzats. Les dades han estat obtingudes d’un estudi que no té la previsió de ser actualitzat més endavant.
 • Manca de dades més actualitzades en alguns àmbits com, per exemple, l’àmbit dels mitjans de comunicació on un dels estudis utilitzats és de 2009 i per tant les dades no són prou actuals.
 • Inclusió d’alguns indicadors d’output enlloc d’indicadors poblacionals per la manca de dades en algun àmbit concret (ex. Número d’associacions Escolars Esportives).

REPTES

– Identificar i construir, si s’escau, indicadors clau que millorin el coneixement actual i definir indicadors més pertinents en aquells aspectes on es consideri necessari (en l’annex del document hi ha una primera  proposta d’indicadors per construir).
– Disposar d’una Enquesta sobre el Benestar de la infància a Catalunya per assegurar la periodicitat i millorar la informació i la robustesa de les dades de l’actual informe.
– Incidir en les enquestes oficials i registres administratius que tenen en compte la infància i l’adolescència per tal d’incloure altres preguntes que ens aportin nova informació i ens ofereixin una major homogeneïtzació de les dades, com per exemple, en la seva territorialització, franges d’edat, sexe, famílies amb fills menors d’edat, etc.