Manifest 20N en commemoració del Dia Mundial dels Drets dels Infants i Adolescents, 2022

Manifest | Manifiesto en castellano i English manifest |

Som el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) i cada any, pel dia 20 de novembre amb motiu del Dia universal dels drets dels infants, redactem un manifest per expressar la nostra opinió.

Aquest any hem volgut enfocar-nos en l’educació, ja que és un tema que ha estat molt present aquests darrers mesos, a causa dels canvis que s’han dut a terme i altres que s’estan proposant en l’àmbit educatiu. Amb l’ajuda dels consells territorials, que formen part del CNIAC, hem recollit diferents punts de vista d’infants i adolescents d’arreu de Catalunya, per tal de reflectir la realitat amb la major precisió possible.

Primerament, per presentar una visió general, una part d’infants i adolescents estan satisfets amb el sistema educatiu català, per la manera de treballar i fer classes així com el sistema d’immersió lingüística. Per l’altra banda, aquells que no estan tan contents reclamen que es podria millorar la manera d’avaluar i fer classe, juntament amb les instal·lacions dels centres i la dedicació del professorat. A més a més, la majoria creu que els canvis de govern afecten el dia a dia de l’educació, al no mantenir-se una continuïtat entre els sistemes d’aprenentatge.


1. INSTAL·LACIONS

Per començar, i pel que fa a les instal·lacions, considerem que les aules són espais ben equipats, exceptuant algunes mancances com la dimensió de les aules, la qualitat i estat del material i els sistemes de climatització. A més a més, gairebé tots els centres educatius disposen d’aules específiques, com laboratoris, aules de música, tallers de tecnologia… que solen trobar-se en millors condicions, tot i que mantenen les mateixes problemàtiques que les comunes.

Veiem que hi ha escoles i instituts en els quals s’ofereixen espais d’estudi per l’alumnat, però n’hi ha d’altres que no proporcionen aquesta possibilitat. Creiem que tothom hauria de poder tenir a l’abast un lloc com aquest, atès que no tots els estudiants poden continuar amb els estudis a casa després de l’horari lectiu degut a  diferents motius com poden ser la falta de recursos o l’absència d’un ambient adequat.

Pel que fa als lavabos, les condicions són millorables, tant l’estat de les instal·lacions com el nombre d’aquests.

Les zones d’esbarjo són prou satisfactòries, ja que ens permeten el descans i el joc. Tot i així, trobem algunes carències, com la falta d’espais verds i papereres, així com que els patis estiguin habilitats per altres activitats que no siguin les tradicionals com el futbol o el basquetbol.

En relació amb els menjadors o cantines, la majoria d’instituts en disposen, però no se’n fa ús, contràriament a primària. Creiem que són espais que s’haurien de reobrir, sobretot per aquells alumnes que viuen lluny dels centres i arriben molt tard a dinar a casa, o pels membres de famílies desfavorides.

Finalment, tot i que ja hagi passat la pandèmia, continuem treballant en línia. Els centres han sabut adaptar-se i ens han proporcionat dispositius i també plataformes per a poder tenir accés al material i continguts i creiem que hauria de seguir així. També cal destacar que hi ha certes mancances dins els mateixos centres, com que a vegades la xarxa Wi-Fi té problemes de connexió.


2. EQUIP DOCENT

Si bé creiem que el nombre d’educadors per aula és l’adequat, es podrien reduir les ràtios per permetre una educació més personalitzada. La majoria de professors s’expliquen bé a l’hora d’ensenyar els continguts, encara que, en algunes ocasions, detectem una falta de motivació per part d’aquets. A més a més, el ritme de les lliçons no és constant: n’hi ha que van moltes lentes, d’altres massa ràpides, a vegades no dona temps d’acabar els temes o es vol córrer a final de curs per enllestir-les.

Envers la implicació del professorat cap els alumnes, veiem com alguns docents, a vegades, manquen interès en la detecció resolució de problemes que podem patir, com per exemple quan els conflictes familiars afecten l’entorn d’aprenentatge. Sovint, tan sols necessitem algú amb qui parlar que ens escolti.


3. TEMARI, CONTINGUT I MÈTODES D’APRENENTATGE I ENSENYAMENT

Uns dels elements que també més ens afecten són els temaris de les assignatures i el mètode en què aquests s’imparteixen a l’aula, ja que tenen una especial rellevància en els canvis d’etapa educativa: d’infantil a Primària, de Primària a l’ESO i de l’ESO a Batxillerat o cicles formatius.

Creiem que les assignatures que s’imparteixen a les aules són les adequades i que assolim els objectius bàsics per a un futur, però alhora pensem que se’ns hauria de proporcionar més varietat de continguts depenent de les preferències de cadascú per a tal de motivar i formar-nos millor en el que cadascú és més bo. A més, certs temes han quedat obsolets o haurien de ser més pràctics i més enfocats a tenir una repercussió als aspectes de la vida diària, tot i que també hi ha assignatures que són més teòriques i igual de necessàries. Dintre d’aquests continguts, si bé que estem d’acord que s’han d’explicar, s’hauria de prioritzar assimilar els aspectes més destacats que provar de memoritzar tots els detalls per oblidar-nos-en després de fer els exàmens. Finalment, a l’hora d’impartir les classes, s’hauria de fer de forma més dinàmica, malgrat que això no implica que hagin de ser sempre en grup, perquè sinó perdem les capacitats de treball individual i es poden donar casos d’injustícia a l’hora de puntuar tots els membres del grup de la mateixa manera ignorant la desigualtat d’esforços de cadascú.

4. BENESTAR I SOSTENIBILITAT

Per tal que es garanteixi el benestar de l’alumnat, la majoria de centres compten amb òrgans de participació infantil i adolescent, com el consell de delegats o el consell escolar. Perquè que aquests espais funcionin, és important que la nostra veu sigui escoltada i respectada, sobretot quan opinem de decisions que ens afecten directament.

Respecte a la sostenibilitat, un tema que com a infants i adolescents ens afecta molt, rebem positivament el fet que gairebé tots els centres educatius realitzen accions sostenibles amb el medi ambient, i que així es pugui anar conscienciant a tota la societat.

Gaudir de temps lliure i d’oci és un aspecte molt rellevant, tal com recull la Convenció dels Drets dels Infants. La majoria duem a terme vàries activitats extraescolars que ens permeten aprendre altres habilitats fora de l’escola com esports, llengües o arts. Doncs, tot i tenir un temps lliure considerat, a vegades no és suficient per a poder compaginar els estudis amb la feina que puguin comportar aquestes hores extracurriculars i el temps de descans.

Celebrem que la majoria tenim un ambient de respecte a les aules, però condemnem rotundament les situacions i espais on això no és així. Tots hem de lluitar contra l’assetjament escolar i les faltes de respecte entre l’alumnat i el professorat, ja que la discriminació és un dels temes que més ens preocupa. Valorem molt que quan ens sorgeix un problema i tenim la necessitat de parlar-ne, podem recórrer a un adult del centre, com un professor, tutor o psicòleg. Tot i així, en el moment de resoldre aquests problemes, s’haurien de millorar els protocols d’actuació per vetllar i assegurar que tothom se senti recolzat i puguem rebre el suport que ens calgui al llarg de tot el procés.

ÉS PER TOT AIXÒ QUE DEMANEM:

  • La renovació de les instal·lacions més demanades pels alumnes, com els lavabos i els patis.
  • Més motivació i ritme constant de les lliçons per part del professorat així com una millor detecció i implicació vers aquells alumnes que es troben en situació de vulnerabilitat.
  • Major oferta de continguts, més variats i pràctics, i que s’ajustin als interessos i necessitats de l’alumnat.
  • Renovar el mètode d’ensenyament i estudi, apostant per les classes més dinàmiques i menys per un sistema basat en la memorització.
  • Que la nostra opinió sigui escoltada i valorada en els espais educatius.
  • Que es continuï vetllant per les mesures mediambientalment sostenibles als centres.
  • Que tot l’alumnat disposi de temps lliure fora de les aules.
  • Que els centres estiguin preparats i amb els protocols d’actuació presents i actualitzats per poder afrontar les situacions de discriminació, assetjament i conflictes entre l’alumnat i amb el professorat.

Volem agrair la col·laboració dels infants i adolescents que han respost l’enquesta per a l’elaboració del Manifest, com també els Consells locals que han ajudat a difondre-la.

Deixa un comentari