Polítiques integrals i transversals d’infància i adolescència a Catalunya

El passat dimarts 27 d’octubre la Taula per la infància i l’adolescència a Catalunya (TIAC), constituïda el 2007 i formada per formada per entitats dedicades a diferents vessants de l’àmbit de la infància i l’adolescència, va organitzar una jornada sobre ‘Dades i informes que afecte els Drets dels Infants’ encarada a tenir una visió més global, realista i detallada de la diversitat de situacions existents que afecten els nostres infants i els seus drets i promoure un esforç de recopilació i ordenació de dades, bo i col·laborant a la presa de consciència dels diversos actors implicats en la millora de les condicions de vida i en la promoció dels drets dels infants i adolescents al nostre país.

En la jornada es varen presentar dues ponències: Mons dels infants: dels mons coneguts pels professionals fins als mons informats pels infants, a càrrec del Catedràtic de Psicologia social de width="293"l’Institut de Recerca sobre la Qualitat de Vida de la Universitat de Girona (UdG), Ferran Casas i ‘Dades i evidències que afecten els drets de molts subconjunts d’infants: com informar, presentada Jorge Cardona, Membre del Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides i Catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de València.

Es varen intercalar dues taules: una sobre ‘Les dades de les Administracions‘ i l’altra sobre ‘Organismes, societat civil i coneixement de la realitat de la infància i l’adolescència‘.

En la jornada, la Taula Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, òrgan col·legiat per a la coordinació de les administracions en polítiques integrals d’infància i adolescència a Catalunya, que va ser convidat en una de les taules de debat, va presentar la  Ponència: Polítiques integrals i transversals en infància i adolescència.

Es varen exposar les tres línies de treball en polítiques integrals i transversals en infància i adolescència que, en el marc del desplegament del Pacte per a la Infància, s’estan duent a terme en dades sobre infància i adolescència a Catalunya, amb el propòsit de disposar d’un sistema d’indicadors en infància i adolescència. Aquestes tres línies de treball persegueixen dos tipus de dades:

· Dades que aporten informació sobre el benestar de la infància i l’adolescència a Catalunya i, per tant, de l’impacte de les polítiques públiques que es duen a terme en l’estat de benestar de la infància i l’adolescència.

· Dades que aporten informació de les actuacions realitzades per la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels seus departaments, en el marc de les polítiques sobre infància i adolescència que estan duent a terme.

Les dades sobre el benestar dels infants i adolescents a Catalunya han de contemplar dades objectives i dades subjectives, és a dir, dades proporcionades per registres administratius i altres fonts i dades proporcionades pels propis infants i adolescents. En la jornada es va esmentar l’estudi sobre (1) l’Estat de situació a la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014 i el projecte (2) d’Enquesta a la infància i l’adolescència de Catalunya. 

Les dades sobre les actuacions dels departaments en polítiques d’infància i adolescència es recullen anualment en el document (3) Planificació anual. Document que recull anualment la planificació operativa de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya, 2015 – 2018, que desplega el Pacte per a la Infància.

Deixa un comentari