Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014

En la darrera sessió de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (2.07.2015) i de la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància (29.07.2015) es va presentar l’estudi sobre l’Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014. Estudi que vol reflectir a partir d’informes, dades nacionals i internacionals, dades de registres departamentals i altres estudis en quin moment es troba la infància i l’adolescència actualment a Catalunya.

L’estudi, que compte amb un resum executiu, ha d’ajudar-nos a respondre si les mesures que s’impulsen des del Govern, en aplicació de les polítiques públiques en infància i adolescència, són prou eficaces per assolir els objectius que es proposa, és a dir, a partir de la posada en marxa del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018. Compte amb les dades més actualitzades disponibles, principalment 2013 i 2014, s’actualitzarà a la meitat del quadrienni: 2017, i s’utilitzarà per a l’avaluació dels objectius estratègics del Pla d’atenció integral i com a punt de partida del proper pla integral.

Els indicadors utilitzats en l’estudi han de donar resposta a dues necessitats: d’una banda, fer una radiografia de la situació de la infància i l’adolescència de Catalunya: Estat de situació inicial i punt de partida, de l’altra, fer el seguiment i avaluació dels objectius estratègics definits en el Pla d’atenció integral a las infància i l’adolescència 2015-2018: Les actuacions de les planificacions operatives anuals estan incidint en el benestar dels infants i adolescents catalans?

Metodologia i procés d’elaboració

 • El document inclou un resum executiu de cada eix del Pacte pera la Infància i una anàlisi de context.
 • Inclou percentatges, taxes o puntuacions mitjanes, segons el fenomen d’estudi. Per al càlcul de les taxes s’utilitza principalment la població de referència de l’IDESCAT.
 • S’utilitzen variables estratificadores segons disponibilitat: sexe, grups d’edat, comarques, evolutius temporals, comparativa amb Espanya i/o Europa, classe social, etc.
 • Al final de cada indicador s’ha inclòs una anàlisis descriptiva on es remarquen aquells aspectes més interessants de les dades.
 • Per cada indicador hem establert la tendència esperada que ha de seguir en els propers quatre anys, així com la seva vinculació amb les mesures del Pla d’Atenció Integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 que han d’incidir en aquesta tendència.

El treball de recollida, anàlisi i interpretació de dades s’ha fet en quatre etapes:

 • Juny – octubre 2014: Revisió bibliogràfica. Primera definició d’indicadors. Contacte amb els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, Instituts i altres institucions, i obtenció de dades brutes.
 • Novembre 2014 – gener 2015: Anàlisi i interpretació de les dades. Explotació estadística i anàlisis dels resultats, construcció de taules, gràfics i mapes.
 • Febrer – abril 2015: Elaboració de l’informe i maquetació.
 • Maig – juny 2015: Revisió de les dades i les interpretacions per part dels Departaments i presentació de l’informe final.

FORTALESES DE L’ESTUDI

 • Recull en un únic document la situació de la infància i adolescència a Catalunya, amb una mirada integral i transversal.
 • Punt de partida per a un sistema d’indicadors d’infància i adolescència a Catalunya: estat de situació i punt de partida per a l’avaluació de polítiques públiques a la infància i l’adolescència.
 • Transforma en indicadors socials dades administratives dels  Departaments de la Generalitat no concebudes com a tals que aporten informació rellevant sobre l’estat de la infància a Catalunya i n’asseguren la disponibilitat al llarg del temps.
 • La combinació de dades objectives que descriuen una situació concreta amb dades subjectives dels infants i adolescents que aporten el seu punt de vista sobre aspectes concrets de les seves vides.
 • La comparació territorial, quan ha estat possible, amb les dades de l’Estat espanyol i de diferents països europeus.

DEBILITATS DE L’ESTUDI

 • La diversitat de les fonts d’informació amb les seves especificitats comporta que la desagregació de les dades sigui molt heterogènia segons disponibilitat, per exemple, en les franges d’edat.
 • No seguretat de disposar, en el futur, alguns indicadors utilitzats. Les dades han estat obtingudes d’un estudi que no té la previsió de ser actualitzat més endavant.
 • Manca de dades més actualitzades en alguns àmbits com, per exemple, l’àmbit dels mitjans de comunicació on un dels estudis utilitzats és de 2009 i per tant les dades no són prou actuals.
 • Inclusió d’alguns indicadors d’output enlloc d’indicadors poblacionals per la manca de dades en algun àmbit concret (ex. Número d’associacions Escolars Esportives).

REPTES

– Identificar i construir, si s’escau, indicadors clau que millorin el coneixement actual i definir indicadors més pertinents en aquells aspectes on es consideri necessari (en l’annex del document hi ha una primera  proposta d’indicadors per construir).
– Disposar d’una Enquesta sobre el Benestar de la infància a Catalunya per assegurar la periodicitat i millorar la informació i la robustesa de les dades de l’actual informe.
– Incidir en les enquestes oficials i registres administratius que tenen en compte la infància i l’adolescència per tal d’incloure altres preguntes que ens aportin nova informació i ens ofereixin una major homogeneïtzació de les dades, com per exemple, en la seva territorialització, franges d’edat, sexe, famílies amb fills menors d’edat, etc.

Deixa un comentari