Programa «Educant en Responsabilitat»

Article enviat al Bloc del Pacte pel Programa “Educant en Responsabilitat”
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

·
Imatge d'imagerymajestic | FreeDigitalPhotos.net

El Programa «Educant en Responsabilitat» inicia el seu funcionament a finals de 2012, amb l’objectiu de donar (des del sistema català de protecció a la infància i l’adolescència) una resposta adequada a aquelles i aquells menors de 14 anys que tenen comportaments que es considerarien delicte si els cometessin persones majors d’aquesta edat. El programa se centra en una perspectiva preventiva i restaurativa amb tres eixos fonamentals: responsabilització de qui és infractor, reparació del dany a la víctima i restauració de les relacions socials trencades pel delicte. Aquesta resposta ha de fomentar el respecte i el desenvolupament dels valors fonamentals per a la convivència, ha de ser adequada i proporcionada als fets comesos i ha d’atendre les necessitats i drets de la víctima.

* fomentar l’educació en la responsabilitat d’infants i adolescents, d’acord amb el seu grau de desenvolupament, per tal de reduir en el futur les conductes antisocials d’aquestes i d’aquests nois menors d’edat;
* derivar el cas al Servei d’Infància territorial corresponent per fer-ne una valoració (si es detecta una possible situació de desprotecció) mantenint, però, la intervenció per part de l’equip que executa el programa «Educant en Responsabilitat»;
* atendre les necessitats i drets de les persones perjudicades, i
* recollir dades relacionades amb aquestes situacions de forma sistematitzada, tant per qüestions estadístiques com per proposar noves formes d’actuació, mesures o recursos dins del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Els trets definitoris del programa són la responsabilització de l’infant o adolescent denunciat (responsabilització que se centra en la conducta infractora) i la immediatesa d’aquesta resposta.
«Human Experiences, depression/loss of loved one» by Baker131313 - Own work. Licensed under Public domain via Wikimedia CommonsActualment, aquest programa es desenvolupa per l’equip especialitzat en conflicte social de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), format per psicòlegs i educadors socials. Les tasques que realitzen són, d’una banda, valorar la situació personal i familiar de noies i nois denunciats en relació a la possibilitat de reiterar en aquest tipus de conducta, així com de la de trobar-se en una possible situació de desprotecció, i d’altra (si es valora com a necessària) realitzar una intervenció socioeducativa per minimitzar els factors de risc observats, amb la finalitat de disminuir la situació de possible risc i oferir a l’infant o adolescent eines i recursos per al seu correcte desenvolupament integral com a persona.

L’acompanyament educatiu se centra, principalment, en les àrees deficitàries personals de noies i nois, tot i que també proposa accions amb la família, si escau. Les mancances es treballen mitjançant programes d’habilitats socials o pensament prosocial, com ara: programes de competències parentals (quan existeix una dificultat per part dels pares per posar límits clars); un seguiment intensiu (quan s’ha de millorar de manera general en la dinàmica diària de l’infant o adolescent), o derivacions i seguiments a recursos terapèutics adients a cada cas (salut mental, consum de tòxics, comportaments abusius en l’àrea sexual, relacions familiars conflictives…). Aquest acompanyament educatiu es fa en col·laboració amb serveis ja existents, aprofitant les experiències locals i comunitàries i en coordinació amb els recursos del territori. Així, per atendre les necessitats detectades, s’han establert convenis de col·laboració amb diferents entitats per oferir respostes més especialitzades de caire terapèutic, entre d’altres: amb l’Equip d’Atenció a Menors (EAM) de la Fundació Hospital Sant Pere Claver i amb la Fundació Vicky Bernadet per a casos d’abús sexual.

«Kid_running» by  Michael Wimpee - Own work. Licensed under Public domain via flickr.comDes del mateix programa, es dóna suport a la part perjudicada en les accions que aquestes noies i nois realitzen, i que, en la majoria dels casos, també sol ser una o un menor d’edat. Normalment, es contacta amb la família per tal d’informar de les actuacions fetes i per valorar la viabilitat de participació en un procés de mediació o reparació, així com per oferir (si cal) orientació davant de les conseqüències de la situació problemàtica denunciada.

Amb aquest programa es vol unificar la resposta donada des de l’Administració en casos on noies i nois menors de 14 anys han estat denunciats per un delicte o falta, amb la finalitat principal de què es responsabilitzin de les seves conductes, que comprenguin les conseqüències d’aquestes (especialment vers els perjudicats) i que, finalment, puguin créixer i esdevenir ciutadanes i ciutadans plenament responsables. El programa «Educant en Responsabilitat. Intervenció amb menors de 14 anys inimputables» i els resultats del primer any de gestió es van presentar públicament en un acte el passat 26 de setembre de 2014.

Deixa un comentari