Acord de Govern: Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018

El dimarts 21 de juliol el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar per Acord de Govern el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència,  2015-2018, tal com estableix l’article 21 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència (Pd’IIAC) desplega el Pacte per a la Infància en el període 2015-2018, i és una de les principals funcions atribuïdes a la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, recollida en el Decret 250/2013,  de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància: Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant, anualment, els objectius operatius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència, a les Taules Territorials d’Infància, recollida en el mateix decret:  Desplegar, en el territori de referència i d’acord amb les directrius de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència, i dóna compliment al que estableix l’Annex 2 del Pacte per a la Infància: L’aplicació del Pacte per a la Infància a Catalunya es realitzarà a partir del desplegament del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya.

L’elaboració del Pla s’ha realitzat mitjançant un procés de participació representativa de professionals  d’entitats, institucions i departaments, i experts acadèmics, i de participació nominal, en línia i oberta a tota persona interessada. El Pla ha estat aprovat per la Taula Nacional de la Infància, òrgan de coordinació interadministrativa, i presentat a la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància. L’elaboració del Pla s’inicia amb la constitució, el 7 de febrer de 2014, de la Taula Nacional de la Infància, la creació de set Grups de treball, d’acord amb els àmbits que estableix el Pacte i oberts a la participació, i l’aprovació per la Taula Nacional d’un full de ruta en dues fases que havia de conduir a l’elaboració de l’enfocament estratègic per un període pluriennal i a una planificació anual en les polítiques d’infància i adolescència:

1. Participació social de la Infància
2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats
3. Atenció a la infància: Salut
4. Atenció a la infància: Educació i Valors
5. Atenció a la infància: Família
6. Mitjans de comunicació
7. Sistema de polítiques integrals i transversals d’infància i adolescència

L’estiu de 2014 s’aprova per la Taula Nacional de la Infància l’Enfocament estratègic 2015-2018 i, tot seguit, es presenta a la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància. A finals del 2014, la Taula Nacional de la Infància, va aprovar la Planificació anual 2015, i es va presentar a la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància.

L’Enfocament estratègic és el full de ruta que fixa quin ha de ser el desplegament del Pacte a Catalunya en el quadrienni 2015-2018. Per la seva banda, la Planificació anual 2015 recull, i recollirà anualment, la planificació operativa del Govern de la Generalitat de Catalunya en polítiques d’infància i adolescència, amb la corresponent certificació pressupostària, incloent-t’hi les propostes viables i factibles procedents dels processos de participació.

Deixa un comentari