4a sessió plenària de la Taula Nacional de la Infància

El passat 2 de juliol es va dur a terme la 4a sessió del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya. En aquesta sessió hi varen ser convidades totes les persones presidentes de les Comissions tècniques de les Taules Territorials d’Infància de Barcelona, Girona, Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

En la sessió es va aprovar el Reglament de Règim Interior que regula el funcionament de la Taula Nacional, la constitució de dos nous grups de treball operatiu en el marc de la Taula Nacional, pel desplegament del Pacte per a la Infància: Itineraris formatius en joves extutelats i extutelades, i Desplegament territorial del Pacte per a la Infància, i es va presentar l’estudi sobre l’Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014, i l’enfocament del desplegament del Pacte pel què fa al procés de participació en la identificació de les prioritats del Govern en polítiques d’infància pel 2016. D’altra banda, es va informar de la necessitat de reforçar la Comissió tècnica de la Taula Nacional de Catalunya per tal d’agilitzar els processos de recollida i validació de dades i d’informació procedents dels Grups de treball per ser presentades a la Taula Nacional.

El Grup de treball operatiu: Itineraris formatius en joves extutelats i extutelades, està inclòs en el Grup de treball de l’àmbit 2. De la Inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats, i s’ha constituït en resposta a la Moció 213/X del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats, amb l’encàrrec d’analitzar i aplicar propostes de millorament dels itineraris dels joves extutelats i establir un sistema de beques formatives per a joves sense accés a prestació econòmica, i la participació dels Departaments d’Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació, Benestar Social i Família i Ensenyament, i la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), que col·laboren amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en el treball de suport als joves extutelats.

Per altre banda, el Grup de treball operatiu: Desplegament territorial de Pacte per a la Infància, inclòs en el Grup de treball de l’àmbit 7. Sistema de polítiques integrals i transversals en infància i adolescència, i constituït per la UNICEF, la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC), Save the Children, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, té l’encàrrec d’estudiar i fer propostes pel desplegament territorial del Pacte per a la Infància a partir de la constitució de les Taules Territorials d’Infància.

L’estudi sobre l’Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 2014, presenta la situació dels infants i adolescents a Catalunya mitjançant un seguit d’indicadors en cadascun dels àmbits del Pacte per a la Infància, per tant, des d’una perspectiva integral, i ha d’esdevenir un instrument per valorar si les mesures i actuacions que es volen impulsar en el Pla d’Atenció Integral a la Infància i l’Adolescència de Catalunya, 2015 – 2018, són prou eficaces per assolir els objectius que es proposen en l’Enfocament estratègic i en la Planificació anual.

En l’exposició de l’enfocament del desplegament del Pacte, pel què fa al procés de participació en la identificació de les prioritats del Govern en polítiques d’infància pel 2016, es va informar que es procediria de la mateixa manera que en el 2015, per bé que enguany s’hi convidaria a les Taules Territorials i a les entitats participants en Grups de treball operatiu que no haguessin participat l’any passat.

Deixa un comentari