L’avaluació d’impacte en la infància

Article elaborat per la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)

ID-10041694La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència reconeix expressament el dret de l’ infant o adolescent a que totes les normes que es promulguin i les polítiques públiques que es formulin siguin avaluades des de la perspectiva del seu interès superior.

L’ interès superior ha d’incidir de manera integral i transversal en tots els àmbits que afecten a l’ infant o l’adolescent com a persona subjecte de drets i oportunitats; conseqüentment la transversalització ha d’impregnar totes les fases i nivells de planificació de les polítiques públiques i de les mesures generals que conformen l’acció de govern.

No és possible complir amb l’avaluació de l’ interès superior sense garantir l’exercici del dret de participació dels infants i adolescents en l’avaluació.

En el mateix sentit, l’Observació general núm. 14 del Comitè dels Drets de l’Infant vincula clarament l’interès superior de l’infant amb el dret a participar en tots els assumptes que li afectin directament o indirectament, inclosa l’avaluació; les institucions publiques han de tenir en compte el seu parer a l’hora de planificar mesures o adoptar decisions legislatives.

Així mateixNens Pacte_2, l’Observació general núm. 12 del mateix Comitè, concreta que la participació és el punt de partida per a un intens intercanvi de parers entre els infants i els adults sobre l’elaboració de polítiques, programes i mesures en tots els contextos de les vides dels infants i els adolescents.

La Llei 14/2010 considera inimaginable el disseny de polítiques publiques en qualsevol àmbit d’esquena als ciutadans afectats; conseqüentment obliga als poders públics a fer participar activament a infants i adolescents en l’avaluació dels projectes normatius i les polítiques públiques.

El Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya que desenvolupa l’article 27 de la Llei 14/2010, assegura l’exercici del dret de participació amb la creació dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, òrgans de participació que representen els seus interessos i punts de vista.

El Pacte per a la Infància a Catalunya, de 19 de juliol de 2013, incorpora com a eix primordial la participació social activa de la infància en el disseny de les polítiques públiques, fent així efectiu el dret dels infants i adolescents a participar en el procés d’avaluació dels projectes normatius o mesures. Actualment, el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018, que desplega el Pacte per a la infància, preveu la definició d’un model de participació dels Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents en el seguiment i revisió d’aquest pla i, conseqüentment, del desplegament del Pacte.

A més,  la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència conjuntament amb l’Àrea de Millora de la Regulació de l’Oficina de Govern del Departament de Presidència i la UNICEF estan impulsant la implementació de l’avaluació ex-ante de l’ impacte en la infància i l’adolescència dels projectes normatius de la Generalitat, és a dir, abans de la seva tramitació i aprovació. Així mateix, també impulsa l’avaluació d’impacte ex-post en el marc del desplegament del Pacte per a la Infància, per conèixer el grau d’avenç del Pla  d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 i avançar en un sistema d’indicadors de benestar infantil a Catalunya per conèixer l’estat de benestar dels infants i adolescents.

Entrevista a experts internacionals de Jornada
‘El 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant’

Deixa un comentari