Recolzar les activitats dels centres oberts durant el període de vacances escolars d’estiu

Article enviat al Bloc del Pacte pel Servei de Gestió Administrativa,
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

·
La piràmide de l'alimentació saludable

D’entre les diferents funcions assignades al Departament de Benestar Social i Família i, dins dels eixos principals que defineix el Pla de Govern 2013-2016, es troba «promoure la prevenció i la protecció davant les situacions de risc en que es puguin trobar els col·lectius més vulnerables, amb especial atenció a la infància». També la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en el seu article 77.4 estableix la necessitat pel Departament «en coordinació amb els ens locals […] de desenvolupar programes integrals d’atenció als adolescents en risc i desavantatge social […que] han de comptar amb […] mesures socioeducatives intensives com centres oberts i centres diürns».

És, doncs, dins d’aquest marc legal que el Departament i, en concret, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ha endegat per a enguany el «Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts durant els període de vacances escolars d’estiu i de promoció a actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos». Collage «Menjar bé» amb fotos de FreeDigitalPhotos.netEl Programa se centra en facilitar el manteniment de les activitats dels centres oberts durant el període estival perquè puguin contribuir d’una manera més eficaç a cobrir les necessitats socioeducatives i, especialment, alimentàries d’infants i adolescents.

Són més de 60 els centres oberts d’arreu del territori català els què estan implementant el programa, el funcionament dels quals garantitza la continuïtat de la intervenció socioeducativa i una alimentació saludable i equilibrada a infants i adolescents atesos durant les vacances d’estiu en què els centres escolars estan tancats. Els beneficiaris d’aquest programa son infants i adolescents que han estat derivats pels serveis socials bàsics.

La descripció «formal» del programa i dels requisits per als ens locals i entitats titulars de centres oberts es troben en la fitxa del contracte programa que se signa amb els ens locals, així com també a l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats (el programa que us hem explicat en aquest apunt està detallat en l’annex 4, lletra G). La convocatòria concreta per a l’estiu 2014 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 28 de febrer (és la Resolució BSF/426/2014, de 25 de febrer).

Deixa un comentari