Les infografies de la DGAIA


 
D’entre els acords adquirits amb la signatura del Pacte per a la Infància el passat 19 de juliol de 2013, i dins del desplegament del «Pla de transició 2013-2014» recollit en l’annex 2 del document, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) enceta la publicació d’infografies (amb periodicitat trimestral) que recullen les dades del “nombre i tipologia de maltractaments infantils” (darrer indicador de l’eix 3 «Atendre la infància des de la vessant de la salut», p. 86 del document del Pacte).

Cal tenir present que «maltractament infantil» és una especificació del concepte «desprotecció infantil». De la població d’entre 0 i 17 anys que es troba en situació de desprotecció infantil i que està acollida per la DGAIA, la majoria d’infants i adolescent és troben protegits perquè han estat víctimes d’algun tipus de maltractament infantil, però no totes les i els infants i adolescents protegits han estat maltractats. Algunes situacions que no són de maltractament infantil i, en canvi, comporten situacions de desprotecció infantil són: les i els menors estrangers no acompanyats; les renúncies hospitalàries, i les i els infants i adolescents amb expedient de guarda, d’entre d’altres.

Deixa un comentari