Les taules d’infància

El Decret 250/2013, de 12 de novembre, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6501 de 14 de novembre, fixa la definició, composició i competències de les taules de la infància a Catalunya. El Decret segueix el redactat de l’article 26 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència de Catalunya, on s’estableix el mandat per a la creació d’aquests òrgans.

Les taules d’infància s’estableixen en funció del territori geogràfic; per això, el Decret estructura la Taula Nacional, les taules territorials i les taules locals, i defineix per a cadascuna de les tres estructures què són, quina és la composició i quines tasques s’assignen a cada nivell.

El Decret 250/2013 va entrar en vigor el dia 5 de desembre de 2013.

·

• La Taula Nacional

La Taula Nacional de la Infància és un organ col·legiat permanent adscrit al Departament de Benestar Social i Família. És l’encarregada de coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància amb les diferents administracions i institucions implicades.

El Ple és la màxima representació de la Taula Nacional i es reuneix com a mínim un cop l’any. Aprova l’execució del desplegament del Pacte per a la Infància i la planificació anual corresponent. Una de les tasques inicials del Ple és la creació de la Comissió Tècnica, que és qui té per objecte el seguiment del Pla a partir dels objectius operatius aprovats pel Ple. Aquesta Comissió Tècnica es reuneix un mínim de tres vegades l’any. El Ple també pot constituir grups de treball per estudiar i analitzar qüestions específiques o per fer-ne el seguiment.

La Taula Nacional es va constituir el 7 de febrer de 2014 i en podeu saber més visitant la pàgina del Blog sobre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (teniu un enllaç directe a aquesta pàgina al capçal del Blog).

·

• Les taules territorials d’infància

Imatge de jscreationzs | FreeDigitalPhotos.net

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’estructura en les taules territorials d’infància. Les taules territorials desenvolupen les directrius que estableix la Taula Nacional en l’àmbit territorial de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

Les taules territorials també s’estructuren amb el Ple de la taula territorial i la Comissió tècnica de la taula territorial, i poden definir alhora els seus propis grups de treball. La composició d’aquests òrgans es troba detallada en els art.9 a 13 del Decret 250/2013.

·

• Les taules locals

Si els ens locals, individualment o col·lectivament (tant supramunicipalment com comarcal), ho consideren oportú, poden constituir taules locals d’infància. Tenen la consideració d’òrgans administratius col·legiats adscrits a l’ens local que n’assumeixi la presidència.

Les taules locals d’infància col·laboren en el desenvolupament de les directrius de la Taula Nacional i de la taula territorial corresponent dins l’àmbit territorial corresponent. El Decret 250/2013 estableix una composició mínima per a aquestes taules locals que, al seu torn, poden crear grups de treball de forma similar a com fan les taules territorials.

Fins el moment que les taules territorials estiguin formalment constituides, les taules locals que sorgeixin arreu del territori nacional es relacionaran directament amb la Taula Nacional d’Infància.

·

Deixa un comentari