Què implica participar? La presa de decisions amb infants i adolescents

Article enviat al Bloc del Pacte per Save the Children.

·

Al món, encara que els nens, nenes i adolescents representen un alt percentatge de les societats on viuen, tradicionalment queden exclosos dels processos de presa de decisions. Aquesta exclusió té les bases en la visió de la infància com a subjectes passius, sense la suficient iniciativa, maduresa com per exercir la seva llibertat d’opinió i expressió. És a dir, a participar.

I, què implica participar?

Segons Save the Children, s’entén per participar l’exercici en què les veus dels infants i adolescents es prenen seriosament i ells/es assumeixen responsablement, segons el seu grau de maduresa i desenvolupament, decisions en aquells assumptes que els concerneixin. És a dir, participar implicar poder opinar, decidir i actuar organitzadament. La participació de la infantesa és un valor que abasta tots els escenaris (des del familiar, a l’àmbit públic, des del nivell local al internacional) i es comprèn com una acció informada i voluntària de tots els nens i nenes.

Imatge de twobee | FreeDigitalPhotos.net

Aquest dret està reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans, a l’Estatut, a les recomanacions del Consell d’Europa, a les Observacions i Protocols del Comité dels drets dels infants i en la Convenció dels Drets de l’Infant (CDI) de Nacions Unides, i també en d’altres disposicions legals, com la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i recentment, al Pacte per a la Infància a Catalunya. No obstant, es de gran rellevància el paper de la CDI, donat que suposa un salt qualitatiu en el tractament dels infants i la introducció d’un canvi de paradigma: el nen/la nena passa de ser d’un objecte de protecció a ser subjecte, titular de drets. Reconèixer els infants com subjectes de drets i actors socials exigeix reconèixer-los com a persones amb drets, individus amb criteris, capacitats i valors propis, participants del seu propi procés de creixement i desenvolupament personal i social.

En l’exercici de la participació, nens, nenes i adolescents aprenen a col·laborar i influenciar en els i les responsables de la presa de decisions, pel què seran persones amb més confiança en sí mateixos i utilitzaran aquestes habilitats per a millorar les seves societats. A més, les polítiques públiques que afecten als infants són més efectives quan ells i elles estan involucrats en els processos de presa de decisions. Per aquests motius, Save the Children considera la participació com un aspecte transversal, una metodologia, a tenir en compte a totes les accions i programes dirigits als nens i nenes, un procés continu en què ells i elles, a més d’opinar, s’impliquen en la presa de decisions,en diferents àmbits de la vida: la família, el lleure, l’àmbit polític, l’escola, el barri, la ciutat, els mitjans de comunicació…

Imatge de photostock | FreeDigitalPhotos.net

És més, actualment, es detecten una sèrie de tendències que mobilitzen la participació de la població infantil en nous escenaris. Atenent a aquesta tendència, és rellevant considerar els mètodes de participació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) on estan presents nens, nenes i adolescents, donat que constitueixen veritables espais socials d’innovació i relació que ens permeten indagar sobre les noves pautes i conductes socials rellevants de cara al futur.

Queda un llarg camí en el procés de trencar els prejudicis que encara prevalen en els adults, en relació a les capacitats dels nens i nenes per a transformar la realitat o per a incidir amb possibilitats de canvi, raó per la qual és necessària una major divulgació i difusió dels drets de la infància i la promoció del dret participació infantil i juvenil, així com establir mecanismes i espais adequats i estables per al exercici efectiu d’aquest dret per part dels nens i les nenes. En aquest sentit, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència dóna resposta amb l’eina interactiva “Joc dels Drets” que esdevé un nou espai de promoció dels Drets dels Infants, i de foment de la participació dels Infants.

Deixa un comentari