Què representa el Pacte per a la Infància i quines expectatives tenim com a Plataforma d’Infància

Article enviat al Bloc del Pacte per Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT).

·

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), veu el Pacte per a la Infància com un pas important del què, com a agent signant, se sent molt satisfeta. El Pacte representa l’oportunitat perquè en totes les accions i polítiques públiques es tingui present la perspectiva de la infància i es vetlli per la situació de la infància en qualsevol àmbit competencial en què es vegi afectada (salut, educació, protecció, habitatge, lleure…).

El Pacte per a la Infància ha de representar l’interès de la infància com a prioritat estratègica de país. No podem reflexionar sobre la infància sense abordar les principals amenaces que el col·—lectiu pateix: la pobresa infantil i el risc d’exclusió social. No ens podem permetre les dades de pobresa infantil actuals: el Pacte ha d’establir imperativament els mecanismes i les mesures necessàries per reduir i eradicar aquesta patologia social, econòmica i ètica, així com per garantir la defensa dels drets de tot infant.

Cal propiciar polítiques en favor de la participació activa de la infància, entenent l’infant com a ciutadà del present i no només del futur. Els infants són subjectes actius de dret, i tenint present l’adequació dels continguts segons les capacitats de cada edat, resulta imprescindible incloure la participació infantil en la configuració, definició i presa de decisions del conjunt de qüestions relacionades amb les seves necessitats i interessos.

La cura i prioritat de la infància passa, també, per vetllar per una política familiar global que ha d’incloure prestacions; ajuts i mesures fiscals; serveis de cura, tant d’infants com d’altres persones en situació de dependència; serveis educatius i sanitaris a l’abast de tothom; accions en favor de la igualtat entre dones i homes, i mesures laborals per facilitar la conciliació, entre d’altres. El conjunt d’aquestes polítiques, per tant, engloba les polítiques de treball, socials, educatives, de salut, etc.

El Pacte per a la Infància ha de complir amb el seu objectiu d’assolir el màxim consens i dotar-se de compromisos i concrecions que facin d’ell un instrument real i tangible. Cal que els agents signants es comprometin en accions concretes, partint de les seves realitats, àmbits o competències, per tal de desenvolupar adequadament el Pacte.

 

Deixa un comentari