El Pacte Nacional d’Infància en clau de l’Observatori dels Drets de la Infància

Article enviat al Bloc del Pacte per Araceli Lázaro Aparicio,
Secretària de l’Observatori dels Drets de la Infància.

·

El desig compartit que els drets de la infància passin de ser un propòsit derivat de la Convenció a una realitat quotidiana té una llarga història a Catalunya, en aquest cas acompanyada del convenciment de la necessària transversalitat de les actuacions de TOTS els agent implicats.

Com a antecedent més destacable trobem el Projecte Infants – Consens de 1997, promogut per un grup de professionals que defineixen la necessitat de reflexionar i actuar col·lectivament sobre:
• el futur col·lectiu dels nostres infants, fins i tot a curt termini, i
• les formes de millorar les actuacions polítiques i socials en favor de la infància,
projecte que es va concretar en un document d’acord entre TOTS els partits polítics amb representació parlamentària i el grup promotor, amb propostes relatives als àmbits de Comunicació Adults-Infants / Drets, responsabilitats i participació social dels Infants / Cultures infantils i Mitjans de Comunicació.
L’Observatori dels Drets de la Infància, recull des de la seva creació al 2007 aquestes reivindicacions de consens, transversalitat i necessària mirada integral en les polítiques d’infància, i juntament amb aquestes, les que aporta el teixit associatiu en torn al procés de l’elaboració de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència el 2010, procés en què l’Observatori va participar molt activament.
No és casualitat que el Manifest de l’Observatori davant el 20è Aniversari de la Convenció de 2009, tingui com a títol Compromís vers la infància davant el 20è Aniversari de la Convenció. En aquest document es demana a pares i mares, als partits polítics, a les entitats, al conjunt de professionals, als mitjans de comunicació i a nens i nenes compromisos ferms i concrets per renovar, intensificar i estimular la mobilització a favor de la infància en un sentit ampli i transversal.
El Pacte per a la Infància de juliol de 2013 representa—en clau de l’Observatori—un pas endavant en aquesta cultura de necessari consens i compromís, i a l’hora, un instrument afavoridor de la planificació de polítiques d’infància que incloguin prioritats, temporalització, finançament i les responsabilitats del govern, els ens locals i les entitats civils. En definitiva, l’escenificació de l’entesa entre els poders públics i la societat civil pel que fa al benestar infantil al nostre país.
Som conscients que parlem d’un instrument complex. I que la seva existència no representa per si sola la consecució dels objectius plantejats. També som conscients que, paral·lelament a la planificació, implementació, seguiment i avaluació de les actuacions derivades del Pacte, s’ha de potenciar globalment un canvi de cultura i mentalitat sobre la percepció social vers la infància. Malgrat això, però, esperem que el Pacte per la Infància sigui la base d’un Pla integral i transversal d’infància a Catalunya que, en fer-se operatiu a nivell local, esdevingui l’instrument bàsic per a la garantia dels drets d’infants i adolescents.

Deixa un comentari