La meva família m’acull. Projecte de suport a l’acolliment en família extensa

El proper dia 18 de juny de 2012 tindrà lloc a l’edifici del Caixa Fòrum de Lleida l’acte de presentació oficial del projecte “LA MEVA FAMÍLIA M’ACULL” on s’hi presentaran dues publicacions:

– La publicació del Departament de Benestar Social i Família, del núm. 26 de la Col·lecció Papers, LA MEVA FAMÍLIA M’ACULL. Projecte per promoure i millorar la família extensa i donar-li suport.

– La reedició dels materials del Programa de Formació per a l’Acolliment en Família Extensa, prèvia revisió per part de l’equip redactor dirigit pel senyor Pere Amorós.

L’acte està adreçat a tots/es els i les professionals de la DGAIA (amb els corresponents serveis territorials), serveis i entitats de l’àmbit de l’infància i l’adolescència de tota Catalunya.

El projecte La meva família m’acull. Per promoure i millorar la família extensa i donar-li suport s’emmarca dins el Programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc i desemparament. Aquest programa consta de quatre projectes:

 • El projecte Cases d’infants: té com a objectiu específic posar en marxa un servei residencial temporal que treballi, a partir de l’apoderament dels infants i adolescents i les seves famílies, la millora de les seves capacitats per possibilitar el seu retorn o la seva emancipació comptant amb la coordinació dels serveis socials bàsics i els EAIA.
 • El projecte Serveis d’atenció social i educativa davant de les situacions de risc: té com a objectiu específic promoure la creació de serveis per donar resposta a les situacions de risc i evitar la separació de l’infant o adolescent de la seva família.
 • El projecte Serveis de tractament especialitzat de suport als EAIA: té com a objectiu específic promoure una intervenció que restableixi la capacitat d’atenció i protecció de la família, facilitant a tot el territori les intervencions o els tractaments especialitzats necessaris per donar suport als EAIA.
 • I el propi projecte de La meva família m’acull. Per promoure i millorar la família extensa i donar-li suport.

El projecte es justifica per les raons següents:

 • Legalment l’acolliment en família extensa és la mesura que preval davant de l’acolliment en família aliena i l’acolliment en centre.
 • És la mesura que menys suport rep en l’actualitat, tant a nivell de recursos humans com d’econòmics.
 • És la mesura que obté –quan és possible aplicar-la– millors resultats.

La missió fonamental és promocionar l’acolliment en família extensa i millorar el benestar dels infants i adolescents acollits i dels seus acollidors. Per aquest motiu, es preveu la creació dels equips ICIF (Institució Col·laboradora d’Acolliment Familiar) especialitzats en acolliment en família extensa, les característiques dels quals es recullen a la Cartera de serveis socials 2010-2011.

Aquest projecte té tres línies de treball, que són les següents:

 • Apostar per donar una major i contínua orientació i suport a les famílies extenses acollidores.
 • Reforçar el plantejament tècnic per assegurar-ne una valoració ràpida i correcta.
 • Incrementar el suport econòmic que es dóna a la família extensa acollidora fins a assolir els mateixos nivells aprovats per acord de govern destinats a les famílies acollidores alienes.

I els objectius estratègics es concreten en els punts següents:

 • Garantir que tots els infants i adolescents puguin ser acollits per la seva família extensa (en cas que en tinguin, que aquesta hi estigui disposada i que hi hagi les condicions adequades per fer-ho) en cas que s’hagin de separar dels seus pares.
 • Assegurar l’èxit de l’acolliment dels nens i nenes per part dels seus familiars.
 • Ampliar l’abast del projecte a altres territoris de Catalunya, si ho aconsella el resultat de la seva avaluació.

Actualment aquest projecte es duu a terme en diversos territoris de Catalunya, mitjançant contracte programa amb l’ens local, per contractació de gestió de servei públic i/o amb col·laboració de entitat externa. Els territoris on podem trobar el projecte són Badalona, Barcelona (el districte de Sant Martí), l’Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, La Selva i Terres de l’Ebre. Aquest any 2012 està prevista l’ampliació a Lleida ciutat i Reus.

Us convidem a totes les persones interessades a assistir a l’acte per tal que plegats puguem reflexionar al voltant d’aquest projecte de suport a l’acolliment en família extensa que vol afavorir i millorar la qualitat de l’atenció dels infants i adolescents i de les seves famílies acollidores.

Els interessats i les interessades podeu enviar un correu electrònic a pplanas@gencat.cat, indicant el vostre nom i cognoms, l’adreça de correu electrònic i el lloc de treball.

Deixa un comentari