Projecte Suport a l’acolliment en família extensa

A Catalunya l’acolliment en família extensa és una de les mesures de protecció més utilitzades en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència. En els darrers cinc anys ha tingut una progressió important.

Tal com estableix la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, quan un infant o adolescent ha de ser separat de la seva família per trobar-se en una situació de desemparament, la Generalitat de Catalunya n’assumeix la seva tutela i li procura el recurs més adient a les seves necessitats. Entre els recursos possibles, l’acolliment en família extensa, sempre que sigui possible, té preferència respecte qualsevol altra recurs, ja sigui l’internament en un centre, l’acolliment en família aliena o l’acolliment preadoptiu. La mateixa llei estableix per família extensa aquella en què hi ha una relació de parentiu entre l’infant i adolescent per acollir i la persona acollidora, o, com a mínim, un dels membres de la família acollidora.

Actualment, l’acolliment en família extensa d’infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya per franges d’edat es distribueix de la següent manera: de 0 a 3 anys el 10,6%, de 4 a 6 anys el 15,2%, de 7 a 9 anys el 19,4%, de 10 a 12 anys el 21,7%, de 13 a 15 anys el 21,0% i de 16 a 17 anys el 12,0%.

Segons apunta Carme Montserrat (2007) a Infants i adolescents acollits pels seus familiars: què en sabem, què en coneixem? (…) algunes recerques apunten que el fet d’estar acollits pels familiars incideix de forma positiva en el benestar dels nens, tant durant l’acolliment (Berrick et al., 1994; Iglehart, 1994) com en el seu funcionament quan són adults (Benedict et al., 1996). Per tal que aquesta sigui una mesura amb tot el suport de l’Administració, Carme Montserrat cita Hegar (1999b), la qual proposa que (…) l’Estat vetlli pels drets dels nens, dels progenitors i dels familiars que els acullen; en segon lloc, que proporcioni l’ajut econòmic necessari, i en tercer lloc, que vetlli per assegurar la qualitat de l’atenció i ofereixi serveis de suport.

El proppassat dia 17 de novembre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) va dur a terme una sessió de treball amb tots els serveis i entitats participants en el projecte de Suport a l’acolliment en família extensa amb la finalitat d’establir un model comú, elaborat a partir de les diferents experiències, que permeti homogeneïtzar la intervenció i garanteixi la igualtat d’oportunitats a tots els infants i adolescents, i famílies acollidores que es beneficien del projecte. Amb aquesta iniciativa es vol impulsar i reforçar una línia de treball que minimitzi la institucionalització dels infants i adolescents tutelats per l’administració i els mantingui en la seva família d’origen.

El projecte es desenvolupa en tres línies d’actuació: d’una banda, el suport tècnic per professionals especialitzats a través de les ICIF, de l’altra, la prestació econòmica per a infants i adolescents tutelats acollits en família extensa, i finalment, la inclusió del projecte en el Pla de Qualitat 2012-2014 de la DGAIA.

Deixa un comentari