Espais de reflexió ètica en infància i adolescència

El proppassat 3 d’octubre es va realitzar una Jornada de presentació dels treballs realitzats pels Espais de Reflexió Ètica en infància i adolescència, organitzada per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), amb el propòsit de donar a conèixer els primers resultats de la experiència i del treball desenvolupat pels primers Espais de Reflexió Ètica impulsats.

En la Jornada oberta a tots els professional del sistema de protecció, hi varen exposar els seus treballs els Espais de Reflexió Ètica (ERESS) del CRAE Natzaret, dels EAIA de l’Ajuntament de Barcelona, dels CRAE Minerva i Sants-Medir i del Servei territorial d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona ciutat. Aquests Espais han comptat amb el suport de la Dra. Begoña Roman, presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, creat el 16 de juny de 2010 (Ordre ASC/349/2010, de 16 de juny, del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya).

Com a resultat d’aquest suport s’han elaborat diferents treballs sobre els dilemes ètics que es presenten en la pràctica diària, ja sigui en els EAIA o en els centres del sistema de protecció, els quals es varen donar a conèixer en la Jornada.

Els espais de reflexió en ètica en serveis d’intervenció social (ERESS) previstos en l’esmentada Ordre de Creació del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials són la cèl·lula que és vol fer present en tots els recursos dels serveis socials per petits que siguin. L’objectiu principal és incorporar la perspectiva ètica en la pràctica quotidiana de la intervenció social. La gran diversitat de serveis socials fa que l’objectiu de generar espais de reflexió ètica que responguin a les necessitats de cada servei hagin de ser també diferents. Per això no s’ha establert rigidesa en la seva constitució, només per part del Comitè es faran recomanacions sobre aquells mínims necessaris per dinamitzar la seva creació.

La DGAIA, amb una línia estratègica dins el seu Pla de Qualitat, s’ha implicat en el desenvolupament de l’ètica en els serveis d’atenció a la infància i l’adolescència dins el marc del Comitè, impulsant la creació dels Espais de Reflexió Ètica ens serveis d’infància facilitant formació i assessorament.

Un ERESS vol ser una eina per ajudar en la millora de la gestió i la intervenció d’entitats i serveis de l’àmbit dels serveis socials posant una atenció preferent en la perspectiva ètica. Els ERESS són una referència propera en l’ajut a la reflexió ètica en la intervenció social; han de ser el petit grup de treball que alimenta la reflexió, la formació en ètica i comparteix els assessoraments realitzats pels consultors.

Els ERESS es constitueixen amb les següents funcions principals:

    Dotar a les entitats de serveis socials d’una eina consultiva propera i fàcilment accessible davant casos o situacions que generin conflicte entre les persones que participen en els serveis socials (professionals, destinataris del servei i organitzacions), tenint en compte el parer dels afectats (intervinents i intervinguts en serveis socials).

    Promoure la sensibilització i la formació en valors ètics a les organitzacions.

    Fomentar i difondre bones pràctiques professionals i organitzatives en els serveis socials mitjançant l’elaboració de protocols, criteris i  recomanacions.

    Col·laborar en l’educació sobre l’ètica en l’ús dels serveis públics per part de la població, i difondre entre la ciutadania la idea de la necessitat de fer un ús responsable dels serveis socials.

    Els espais de reflexió d’ètica tenen caràcter consultiu i assessor, no vinculant. Els dispositius del sistema de protecció que estiguin interessats en constituir un Espai de Reflexió Ètica poden adreçar-se a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència: Glòria Torrens (gtorrensb@gencat.cat).

Deixa un comentari